Gebruikersvoorwaarden

Het Is Goed Geregeld BV

Kamer van Koophandel nummer: 65360842

 

Algemene voorwaarden

Lees alstublieft zorgvuldig de volgende gebruiksvoorwaarden voor gebruik van de website Het Is Goed Geregeld. Door te klikken op de knop "Ik ga akkoord" gaat u een Overeenkomst (?Overeenkomst?) aan waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn. Deze Overeenkomst ontstaat ook door slechts het gebruik en/of het downloaden van materiaal van deze website. U gaat er alsdan mee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden in de Overeenkomst. Gebruik van de website of van onderdelen ervan geldt als het ondertekenen van de Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met dit ?gebonden zijn? door deze Overeenkomst maak dan geen gebruik van de website of van onderdelen ervan. Het Is Goed Geregeld B.V., (?Vennootschap" of ?HIGG BV?) is de eigenaar van de website (?Website"). De website bevat informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, grafieken, geluiden, beelden, audio, pagina herders, software (met inbegrip van HTML en andere scripts), knoppen, video en andere iconen, die allemaal zijn opgesteld of samengesteld (aan al dit voorgaande wordt ook gerefereerd als "Informatie") en die ofwel eigendom zijn van of in licentie gegeven zijn aan de Vennootschap. De website bevat zowel publieke- als beperkt toegankelijke gebieden. Alleen personen die zich als leden bij de Vennootschap hebben geregistreerd en aan wie een gebruikersnaam en een wachtwoord ter beschikking staat hebben een licentie voor toegang tot de beperkt toegankelijke gebieden van de website. Gebieden van de website die toegankelijk zijn voor niet-leden worden "Public Area" genoemd. Uw gebruik van deze website en uw gebruik van de Informatie is uitdrukkelijk onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst waarmee u zich door uw gebruik nadrukkelijk akkoord verklaard. Ingevolge erkent u hierbij de Overeenkomst en gaat u akkoord als volgt:

 

1. Licentieverlening

U wordt hierbij een niet-overdraagbare, een niet-sublicentieerbare, een beperkte en herroepbare licentie verstrekt alsmede een recht voor toegang tot en gebruik van de website voor uw eigen exclusieve belang en uitsluitend voor het door de Website beoogde doeleind. De reikwijdte van uw licentie recht en het gebruik van de faciliteiten van de website wordt bepaald door het lidmaatschap niveau waarop u zich heeft geregistreerd. Als het de bedoeling is dat de website en de Informatie die het bevat, worden gebruikt door gebruikers (of de personen of entiteit) anders dan u, vraagt iedere gebruiker een eigen licentie aan.

 

2. Gebruik Beperkingen

Anders dan specifiek bepaald door de licentie, mag u: (I) de Website en de Informatie, of een deel daarvan niet verkopen, doorverkopen, in sub licentie geven, distribueren, overdragen, kopiëren, reproduceren, publiekelijk vertonen, dupliceren of downloaden (anders dan pagina caching); (II) geen gebruik maken van de Website en de Informatie of de Website of de Informatie, of delen daarvan, voor commerciële of andere doeleinden exploiteren, anders dan zoals bepaald in punt I hierboven; (III) de Informatie (inclusief en zonder beperking, productlijsten, beschrijvingen, foto's, afbeeldingen, of prijzen) niet verzamelen voor een ander doel dan dat welk de Website biedt; (IV) niets op de Website of in de Informatie of in een deel daarvan aanpassen, wijzigen en/of deels aan te passen; (V) geen Informatie of account info downloaden of kopiëren ten behoeve van een andere persoon, entiteit, verkoper en/of handelaar; (VI) geen gebruik maken van een data mining techniek, of robots, of soortgelijke gegevens verzamelaars en extractie gereedschappen; en/of (VII) geen gebruik maken van meta tags of andere "verborgen tekst" die gebruik maakt van een bedrijfsnaam of van handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

 

3. Handelswijze gebruikers

U verklaart hierbij: (I) de Website en de Informatie uitsluitend voor legale doeleinden te gebruiken; (II) de rechten van anderen te respecteren en zich te onthouden van het schenden van de privacy van derden en van publiciteitsrechten; (III) zich te onthouden van het publiceren en/of van het gebruik van onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, onfatsoenlijke of anderszins aanstootgevende taal, tekst, foto's, afbeeldingen of wat dan ook maar via publicatie op de Website; (IV) niet samen te spannen tegen een andere persoon met het oogmerk van beperking van diens bedrijfsvoering of door oneerlijke concurrentie; (V) geen hyperlink naar de Website of een pagina van de Website te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap; (VI) geen affiliatie met of aanbeveling door of sponsoring door de Vennootschap te zullen suggereren, of verwarring of misleiding in verband daarmee te veroorzaken; en (VII) alle verantwoordelijkheid te aanvaarden en te nemen (en daarmee de Vennootschap te vrijwaren voor de gevolgen van besmetting), voor het detecteren en het elimineren van een computervirus of een programma met een soortgelijke functie en dat met alle middelen, die u voor dit doel het meest geschikt acht voor zover dit binnen uw invloedssfeer ligt.

 

4. Evaluaties, Opmerkingen, Communicatie en andere Content

De Vennootschap kan communicatie, suggesties, ideeën, informatie, reviews, afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, commentaren en andere inhoud, die door u (al het bovenstaande "Uw inhoud") naar HIGG is verzonden publiceren en zulks geheel en uitsluitend naar eigen goeddunken. U zult zich inspannen ervoor te zorgen dat Uw inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden (inclusief en zonder beperking, patenten van derden, auteursrechten, merkenrechten, handelsgeheimen en/of andere soortgelijke rechten) of anderszins nadelig is voor derden of laakbaar in algemenen zin en niet bestaat uit of software virussen. HIGG heeft in alle gevallen het recht (maar niet de verplichting) om in voorkomende gevallen en naar eigen goeddunken en zonder vereiste van een kennisgeving aan u Uw inhoud te verwijderen of te bewerken. Wanneer de Website Uw inhoud, of een deel daarvan, publiceert, wordt u geacht HIGG een niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, onbeperkte, onherroepelijke en volledig toewijsbare en sublicentieerbare licentie te hebben gegeven voor het recht Uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken van uw inhoud te produceren en te distribueren en weer te geven alles van Uw inhoud in de hele wereld op alle media. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van Uw inhoud of er de wettelijke rechten die er op rusten beheert; dat Uw inhoud juist is; dat het gebruik van Uw inhoud niet in strijd is met het uiteengezette in deze Sectie 4 van de Voorwaarden en geen schade aan een persoon of entiteit zal veroorzaken; en dat u de Vennootschap vrijwaart, alsmede haar aandeelhouders, functionarissen en/of werknemers en consultants voor alle vorderingen en/of actie gemaakt of tot stand gekomen door een derde partij als gevolg van gebruik van Uw inhoud door de Vennootschap. De Vennootschap neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van Uw inhoud.

 

5. Informatie Beschrijving

De Vennootschap probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Echter, de Vennootschap kan niet en zal niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. HIGG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in of aan Uw inhoud, of een deel daarvan. Een en ander volgens het eigen oordeel van HIGG, zonder dat HIGG daarbij gehouden kan worden aan een verplichting tot kennisgeving vóór of na het maken van dergelijke veranderingen van de Informatie. Het gebruik van de Informatie, of een deel daarvan, geschiedt uitsluitend op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

 

6. Toezicht

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om, en doet zulks van tijd tot tijd, enige of alle data verzonden of ontvangen via de website te (her-)beoordelen. De Vennootschap, naar eigen goeddunken en zonder nadere kennisgeving (vooraf) aan u, kan Informatie (maar is daartoe niet verplicht) her-beoordelen, censureren of de verzending of ontvangst ervan verbieden, wanneer de Vennootschap die ongeschikt acht of wanneer die in strijd is met enige bepaling in de voorwaarde van deze Overeenkomst. Tijdens de controle, kunnen gegevens worden onderzocht, geregistreerd, gekopieerd en gebruikt door HIGG op grond van en onder voorbehoud van het gestelde in sectie 4 hierboven. Gebruik van de website door u, bevoegd of onbevoegd, impliceert een onvoorwaardelijke toestemming voor toezicht en maatregelen als bedoeld in deze sectie 6.

 

7. Privacy

Door het gebruik van de Website machtigt u HIGG om persoonlijke gegevens en andere gegevens over u te verzamelen. U stemt ermee in dat de Vennootschap uw persoonlijke identificerende informatie gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot uw IP-adres, uw e-mailadres en de omvang van uw onderneming, evenals details met betrekking tot specifieke transacties, waarin u wellicht geïnteresseerd bent, voor statistische, redactionele, transactie- en promotionele, of marketing doeleinden, tenzij u uitdrukkelijk en schriftelijk hebt verzocht dat uw gegevens niet worden gebruikt op deze wijze of voor deze doeleinden. Niettegenstaande het voorgaande en in het geval dat u zich registreerde op de website met behulp van uw creditcard, machtigt u de Vennootschap deze creditcard gegevens te gebruiken en eventueel deze gegevens aan uw creditcardbedrijf te verstrekken. De Vennootschap kan een "cookie" plaatsen in de browser bestanden van uw computer.

 

8. Services vertragingen

De Vennootschap, haar functionarissen, directeuren, werknemers, filialen, agenten en/of vertegenwoordigers, is niet aansprakelijk voor enig verlies of aansprakelijkheid, direct of indirect, voor de gevolgen van vertragingen, onderbrekingen en/of de onmogelijkheid om u toegang te bieden tot de website en/of de Informatie, om welke reden dan ook en met inbegrip van, zonder beperking, onderhoud aan de website met alle eventuele gevolgen van dien, elektronische of mechanische storingen in apparatuur, telefoon, verbindingen inbegrepen, netwerk problemen, defecten, het weer, stakingen, werkonderbrekingen, brand, overmacht, rellen, gewapende conflicten, de handelingen van oorlog of andere soortgelijke oorzaken. De Vennootschap kan niet worden verplicht en zal een dergelijk verzoek ook steeds afwijzen, u toegang tot de Website en/of Informatie te bieden, terwijl onderbreking in de toegankelijkheid van de Website of de Informatie als gevolg van dergelijke en hierboven genoemde oorzaken blijven voortduren.

 

9. Beëindiging

Deze Overeenkomst en de licentie rechten op grond hiervan verleend, blijven volledig en onverkort van kracht, tenzij beëindigd of geannuleerd om een van de volgende redenen: (I) door een van beide partijen, per schriftelijke kennisgeving aan de andere partij om voor het even welke reden met in achtneming van een opzegtermijn van zeven (7) dagen; (II) onmiddellijk door de Vennootschap: (a) als u niet tijdig betaald wat u schuldig bent; (b) voor ongeautoriseerde toegang of gebruik door u, met inbegrip van gelijktijdige toegang tot niet ?Public Areas? met identieke 'User-IDs', of het toestaan dat een andere persoon of entiteit met uw gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgt tot de beperkt toegankelijke gebieden, of enig gebruik daarvan anders dan is voorzien voor in deze overeenkomst; (c) als u rechten krachtens deze Overeenkomst overdraagt of tracht over te dragen aan een derde persoon of entiteit; (d) als u zich niet houdt aan de regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de Informatie of poogt deze Informatie al dan niet misleidend te manipuleren; (e) als u informatie verzendt of ontvangt via de Website (of zulks faciliteert) die in strijd is met deze Overeenkomst. De Vennootschap, geheel naar eigen goeddunken, stelt vast of het verzenden of ontvangen van gegevens in strijd is met de bepalingen van de Overeenkomst; of (f) als u een of meerdere van de andere voorwaarden van de Overeenkomst schendt. Beëindiging of opzegging van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan enig recht of compensatie waarop de Vennootschap krachtens Nederlands recht of op grond van deze Overeenkomst staat kan maken. Bij beëindiging van deze overeenkomst worden alle rechten die ooit zijn toegekend aan u beëindigd en ?keren terug? naar de Vennootschap; zij zijn niet overdraagbaar. Zonder af te wijken van het voorgaande, blijven in het geval van beëindiging of annulering van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, de volgende secties van kracht: 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20,21 en 22.

 

10. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten zijn voorbehouden. De Website en Informatie is de waardevolle en het exclusieve eigendom van de Vennootschap of haar licentiegevers en niets in deze overeenkomst kan worden opgevat als het overdragen (of iets dergelijks) van eigendomsrechten aan u of enige andere persoon of entiteit. De Informatie is beschermd door het contractenrecht en de verschillende intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van nationale en internationale wetten, waaronder nadrukkelijk begrepen Europese Regelingen, op het auteursrecht. Geen enkele van de auteursrechten, juridische- of eigendomsvermeldingen in of op delen van de Informatie mag worden verwijderd, gewijzigd of verdoezeld. De Vennootschap en alle daaraan gerelateerde logo's, alle pagina-headers, aangepaste grafische afbeeldingen, knoppen en andere iconen zijn dienstmerken, handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Vennootschap. Alle andere productnamen en bedrijfslogo?s die op de Website of in de Informatie worden genoemd zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

 

11. Beperkte garantie

Hoewel de informatie op de website over het algemeen als betrouwbaar wordt gezien erkennen partijen dat de informatie onjuist, onvolledig, niet-betrouwbaar en/of achterhaald kan zijn, of fouten kan bevatten, en dat de Vennootschap de nauwkeurigheid of geschiktheid van de Informatie niet garandeert. Bovendien biedt de Vennootschap geen garantie dat de Website of Informatie aan uw eisen, wensen en/of verwachtingen voldoen in relatie tot omvang, zakelijke kansen of geschikt zijn voor uw behoeften. Een en ander in de ruimste zin des woords. Op grond van deze overeenkomst, aanvaardt u alle risico's van fouten en/of omissies in of van de Website en de Informatie, alsmede met inbegrip van het gebruik, de toepassing, de overdracht of de vertaling van de Informatie. Derhalve erkent u, dat de Website en de Informatie aan u in een ?as-is? conditie en met fouten en tekortkomingen ter beschikking is gesteld. De Vennootschap wijst er daarom expliciet op geen garantie te geven, niet mondeling, niet schriftelijk en niet voortvloeiend uit enige wet met betrekking tot verkoopbaarheid van dienstenen/of producten of geschiktheid voor een bepaald of specifiek doel.

 

12. Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het toepassen van voldoende procedures en controles om de juistheid en de geschiktheid van de Website en Informatie met betrekking tot uw wensen en verwachtingen na te gaan. En voorts voor het aanwenden van alle middelen die u nodig meent te hebben voor de eventuele reconstructie van verloren gegane gegevens of latere bewerkingen en/of analyses van de informatie die uit hoofde van of als resultaat van deze Overeenkomst is gegenereerd of ontstaan. U aanvaardt dat de Vennootschap, haar directie en al haar medewerkers, partners, agenten en/of vertegenwoordigers in geen geval aansprakelijk zijn of worden gehouden voor speciale-, incidentele- of gevolgschade als gevolg van het gebruik of het juist niet kunnen gebruiken van de Website en/of de gegevens daarop door welke reden dan ook. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Vennootschap voor directe schades, die direct voortvloeien uit deze Overeenkomst beperkt zijn tot tien procent (10%) van het bedrag dat u aan de Vennootschap heeft betaald op grond van of als uitvloeisel van deze Overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan het moment waarop uw schade aantoonbaar is ontstaan. Deze aansprakelijkheid, zoals hierboven beschreven geldt als volledig en exclusief.

 

13. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om de Vennootschap, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en/of vertegenwoordigers te ontheffen, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, schade, vorderingen, eisen, rechtszaken, aansprakelijkheid, boetes, straffen en uitgaven (inclusief redelijke honoraria en kosten van rechtsbijstand en/of advocaten) gezamenlijk "Claims" van welke aard of karakter dan ook maar, opgebracht door of namens een persoon of entiteit en die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of uw toegang of gebruik van de Website of Informatie. Zelfs indien deze zijn veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk, door de gezamenlijke of solistische al dan niet gelijktijdige nalatigheid, opzettelijk wangedrag, strikte aansprakelijkheid of elke andere fout, hetzij passief of actief, van een persoon of entiteit gerelateerd aan de Vennootschap, met inbegrip van een van de gevrijwaarde partijen.

 

14. Het beleid voor terugbetaling

U erkent en aanvaardt dat alle kosten en/of betalingen door u in verband met het gebruik van de Website en de Informatie daarin gedaan aan de Vennootschap niet kunnen worden gerestitueerd. Niettegenstaande het voorgaande en in het geval dat de Vennootschap haar recht uitoefent om deze Overeenkomst te beëindigen, zoals uiteengezet in paragraaf 9 (I), dan zal de Vennootschap vooruitbetaalde bedragen restitueren pro rata naar de rest van de periode waarover voor rechten gedurende deze periode zijn betaald. Geen andere vergoeding of betaling zal in geval van een beëindiging van de Overeenkomst worden terugbetaald.

 

15. Credit Facility Aankondiging

Met betrekking tot uw account en rekening handling service provider ( "Account Service Provider") van de Vennootschap, stemt u er hierbij mee in: (i) zich er aan te verbinden en te garanderen niets te ondernemen tegen de Account Service Provider of enige derde partij, zoals uitgevende instellingen, banken of enige andere entiteit die door Account Service Provider, in verband met uw account op de Website worden gebruikt, en (ii) bevestigt dat de diensten verleend door de Account Service Provider aan de Vennootschap worden verleend op basis van een onafhankelijke contractant basis en dat niets hierin zal worden uitgelegd als het creëren van een joint venture, een partnerschap of een verkoop agentschap door en tussen de Account Service Provider en de Vennootschap.

 

16. Wijzigingen.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. Dergelijke aanpassingen kunnen omvatten, zonder beperking, veranderingen in de prijzen, het invoeren van gebruikersprioriteiten, het invoeren of aanpassen van regels voor het gebruik door u, en de beëindiging van de functionele aspecten van de Website. De Vennootschap kan ook Informatie binnen de Website of diensten die via de Website worden aangeboden toevoegen, intrekken of aanpassen op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken. Al deze wijzigingen zullen online worden weergegeven en aanpassingen van de Voorwaarden worden van kracht op de dag dat de Vennootschap ze plaatst op de Website. Bij de Kamer van Koophandel zal dan een aangepaste versie zijn gedeponeerd. U zult met enige regelmaat de Voorwaarden die betrekking hebben op deze Overeenkomst raadplegen teneinde op de hoogte te blijven van dergelijke herzieningen en revisies.

 

17. Conflicterende voorwaarden

Als er een conflict blijkt tussen de tekst van de Overeenkomst en een willekeurige Help-tekst, handleidingen of andere documenten, dan wordt de tekst van de Overeenkomst, ongeacht of die andere documenten voor of na deze Overeenkomst, zijn opgemaakt of ondertekend of zelfs zijn erkend door HIGG, de leidende tekst geacht te zijn. Daarnaast en vervolgens is Nederlands recht van toepassing op de Overeenkomst.

 

18. Kosten van Rechtsbijstand

Indien de Vennootschap actie onderneemt (zelf of via zijn vertegenwoordigers) om naleving van een of meerdere van de bepalingen van deze Overeenkomst, de inning van verschuldigde bedragen hieronder begrepen, af te dwingen, zal HIGG het recht hebben om de kosten van u te vorderen en te innen die HIGG heeft gemaakt om naleving van de bepalingen van de Overeenkomst te effectueren. U gaat er mee akkoord deze kosten, voor zover redelijk en noodzakelijk aan HIGG te vergoeden.

 

19. Beperkingen

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, moeten alle claims of oorzaken van acties die voortvloeien uit of in verband staan met uw toegang tot en het gebruik van de Website of de Informatie die beoogd wordt onder deze Overeenkomst, worden ingesteld binnen twee (2) jaar vanaf de datum waarop een dergelijke claim of reden voor actie ontstond of werd opgebouwd.

 

20. Scheidbaarheid

Indien mogelijk zal elke bepaling van deze overeenkomst worden uitgelegd op een wijze die effectief en geldig is onder de toepasselijke Nederlandse wetgeving. Maar als enige bepaling van deze Overeenkomst wordt verboden of ongeldig is onder dat toepasselijke recht, worden deze wettelijke bepalingen geacht niet effectief te zijn. Het laat de rest van die wettelijke bepalingen of de overige bepalingen van de Overeenkomst onverlet. Elke niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een voor beide partijen aanvaardbare bepaling die
het dichtst bij de bedoeling van de partijen ligt op het moment dat de oorspronkelijke bedoeling werd overeengekomen.

 

21. Kennisgeving

De gegevens van u die u tijdens de registratie heeft opgegeven, kunnen door de Vennootschap worden voor kennisgeving doeleinden. Zo zal HIGG bijvoorbeeld het door u opgegeven e-mailadres gebruiken om u over alle aan deze Overeenkomst gerelateerde zaken te informeren.

 

HIGG BV
Assen, Februari 2016

2983
todo's
760
handige tips

Vragen? Mail ons
Wij regelen het voor je.